Huurvoorwaarden

 • Alle genoemde huurprijzen voor de eerste periode van vier weken zijn inclusief levering, plaatsing en het in één keer ophalen van het kantoormeubilair.
  Na de aanvangsperiode van vier weken gelden de genoemde dagtarieven en is de huurovereenkomst dagelijks opzegbaar.
  Huurperiodes korter dan vier weken zijn in de basis niet mogelijk. Heeft dit uw voorkeur dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.
 • Bij opdrachten met een totale orderwaarde onder de 350 euro worden transportkosten in rekening gebracht voor het leveren en ophalen.
 • Wanneer er sprake is van een huurovereenkomst, verplicht de huurder zich tot het in ontvangst nemen van de kantoormeubelen op de overeengekomen datum van levering. De datum van aflevering geldt als aanvangsdatum van de huurperiode. Arrola zal zich inspannen zich aan de besproken leveringsdatum te houden, maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van latere levering.
 • Indien er vooraf geen vaste huurperiode is overeengekomen dient de huurder de huur schriftelijk op te zeggen. De datum van ontvangst van deze schriftelijke opzegging geldt als einddatum van de huurperiode.
 • Huurder is verplicht de gehuurde kantoormeubelen als een goede huisvader te behandelen. Hierbij zijn onderstaande bepalingen van toepassing.
  Het is huurder niet toegestaan gehuurde kantoormeubelen te verplaatsen of wijzigingen/reparaties aan gehuurde aan te brengen.
  Her is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, ter verhuren of te verkopen.
  Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat (uitgezonderd normale slijtage door gebruikt) als bij levering op te leveren.
  Huurder dient zorg te dragen voor afdoende verzekering van het gehuurde voor alle mogelijke schade op basis van de nieuwwaarde conform een gebruikelijke inboedel- en inventarisverzekering.
 • Levering en ophalen van het gehuurde wordt door Arrola ingepland op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur.
 • Op alle huurovereenkomsten en offertes zijn onze huurvoorwaarden en algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden

Identiteit

Bedrijfsnaam:
Arrola B.V.

Vestigingsadres:
Handelsweg 27
8131 XW Wijhe

Tel. 06-26296001
Mail info@arrola.nl

KvK nummer: 60989920
BTW nummer: NL8541.52.866.B01
IBAN:  NL73RABO 0185221890

Defenities

 1. Huurder: Onder “huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met Arrola B.V. een huurovereenkomst aangaat.
 2. Levering: Onder “levering” of “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het voor huurder tot gebruik ter beschikking stellen van de zaak.
 3. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 4. Bedenktijd: de termijn na gegeven akkoord op offerte;
 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 6. Dag: kalenderdag
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 8. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 13. Modelformulier voor herroeping het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten zal ondernemer deze algemene voorwaarden aan de huurder ter beschikking stellen of aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden moeten in onderling overleg en uitdrukkelijk en specifiek schriftelijk overeengekomen worden.
 4. Indien onze algemene voorwaarden twijfel of onduidelijkheid bij u teweeg brengt zijn wij desgevraagd bereid aanvullende uitleg te verstrekken.
 5. Indien enige bepaling van onze voorwaarden in strijd mocht zijn met huidig of komend recht, dan treedt voor die bepaling in de plaats de naar strekking en bedoeling meest nabijgelegen volgens de wet wel toegestane bepaling danwel hetgeen op dat punt op dat moment in de branche als redelijk en billijk wordt geoordeeld.
 6. Deze voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt de activiteiten, zoals die door ons worden verricht, kort gezegd inhoudende de verhuur van kantoormeubelen, alles in de meest ruime zin van het woord. In geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand, na ontvangst van een rechtsgeldige schriftelijke aanvaarding van de opdracht. Mogelijk aanvullingen of aanpassingen op de opdracht zijn bindend indien deze schriftelijk door ondernemer bevestigd zijn.
 2. Bij iedere overeenkomst geldt dat huurder kredietwaardig geacht te zijn voor het nakomen van de verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst. Indien noodzakelijk geacht kan ondernemer eisen de kredietwaardigheid aan te tonen alvorens de prestaties conform overeenkomst uit te voeren.
 3. Indien sprake is van een koopovereenkomst wordt u eigenaar van de door Arrola geleverde goederen op het moment waarop u de verschuldigde prijs, inclusief alle mogelijke bijkomende / aanvullende kosten, hebt voldaan.

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen / offertes van ondernemer zijn vrijblijvend tenzij anders is aangegeven.
 2. Alle binnen de aanbieding / offerte opgegeven informatie en gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, maar onder voorbehoud van type- en zetfouten.
 3. Door Arrola afgegeven aanbiedingen / offertes hebben een geldigheid van maximaal 30 dagen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle door Arrola afgegeven aanbiedingen / offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodiging aan de potentiële huurder of koper tot het doen van een aanbod. Zij binden Arrola derhalve op geen enkele wijze, tenzij in offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Arrola gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na (digitale) schriftelijke bevestiging door Arrola geacht te worden aanvaard.
 5. Alle offertes / aanbiedingen worden gedaan uitgaande van het van toepassing zijn van onze voorwaarden en met het in acht nemen van onze voorwaarden. Mogelijk voorwaarden uwerzijds, voor zover afwijkend of strijdig met deze voorwaarden en voor zover geen uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming is bereikt, zijn niet van toepassing. Middels het plaatsen van een order geeft u uitdrukkelijk het niet van toepassing zijn van uw voorwaarden aan.

Prijzen

 1. Al onze prijzen vermeld in Nederlandse valuta zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven exclusief kosten voor vervoer, verzekeringskosten, heffingen en invoerrechten en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Arrola behoudt zich recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de huurder / koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Indien U na opgave onzerzijds niet binnen de alsdan te stellen termijn van ten hoogste 10 werkdagen schriftelijk hebt medegedeeld, dat U met de door ons voorgestelde prijswijziging niet akkoord bent, dan geldt hetgeen terzake door ons is medegedeeld en komt de aldus ontstane nieuwe prijs in de plaats van de oorspronkelijke.

Uitvoering van de opdracht

 1. Orders worden in beginsel door ons uitgevoerd overeenkomstig met de door u voor akkoord getekende offerte / opdracht. Arrola bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij zal Arrola zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 2. Arrola heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon op derde partij, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 3. Arrola heef het recht de in de offerte of website opgenomen / getoonde artikelen te vervangen voor een artikel met vergelijkende specificaties.

Leveringstermijnen

 1.  De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen binnen de overeenkomst.
 2. Arrola streeft ernaar de levering binnen de overeengekomen termijn uit te voeren en tijdig te informeren indien deze termijn niet gehaald wordt.
  Indien de leveringstermijn niet gehaald wordt ten gevolge van overmacht, heeft Arrola het recht de prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
 3. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 4. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 5. Indien u Arrola na het verstrijken van de leveringstermijn alsnog een fatale termijn stelt, dan dient u daarbij bovenop de overeengekomen leveringstermijn een termijn van tenminste 10 werkdagen in acht te nemen.

Overmacht

 1.  Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Arrola kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
 3. Indien Arrola in geval van overmacht niet of niet tijdig kan presteren kan koper / huurder ons niet tot enige schadevergoeding aanspreken.
 4. Indien Arrola door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.
 5. Arrola zal koper / huurder op de hoogte brengen indien zich naar ons oordeel een overmachtsituatie voordoet en in overleg treden betreffende de mogelijkheden voor het opschorten van de prestaties.

Betaling

 1.  Betaling van factuurbedrag dient bij aanvang opdracht, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, voor levering te geschieden. Eventuele opvolgende facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. De bij Arrola op bankafschrift aangegeven datum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Arrola, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Reclame

 1.  De huurder / koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Arrola verstrekt heeft. De door Arrola geleverde zaken mogen van de illustraties en omschrijving op de website en offerte afwijken indien het voor zover om vergelijkbare artikelen gaat.
 2. Mogelijke reclames worden, hoewel Arrola geen enkele aansprakelijkheid hoe dan accepteert, enkel in behandeling genomen indien deze ons schriftelijk bereiken binnen 8 dagen na levering van de goederen.

Aansprakelijkheid

 1.  Arrola sluit iedere aansprakelijkheid voor  schade veroorzaakt door het gebruik of verwerken van de door ons geleverde goederen uit. U dient ten alle tijde zelf het gebruik van de door ons geleverde goederen te onderzoeken op geschiktheid voor het doel waarvoor de goederen wenst te gebruiken.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 3. Schade ontstaan door opzet of grove schuld van opdrachtnemer is, indien opdrachtnemer dit kan bewijzen, beperkt tot de waarde van de levering conform de van toepassing zijnde factuur.
 4. Arrola is geen producent van de geleverde goederen en sluit elke productaansprakelijkheid uit.

Toepasselijk recht

 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.